?
Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que han de regir l'adjudicació per seleccionar el soci privat de l'empresa mixta per a l'explotació, evolució i manteniment dels sistemes d'informació de l'ajuntament de Vic, els seus patronats i organismes autònoms
Verificar