?
Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir el concurs públic per a seleccionar el soci privat que ha de subscriure part del capital social de l'empresa d'economia mixta que gestionarà els serveis de jardineria i de recollida del vidre, cartró i andròmines
Verificar