?
Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir el concurs públic per a seleccionar el soci privat per a la constitució de l'empresa d'economia mixta que gestionarà els serveis de neteja viària i recollida de determinats residus.
Verificar