?
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el concurs públic per a seleccionar el soci privat per a l'empresa d'economia mixta que gestionarà el servei de construcció d'obres de competència municipal a la via pública i l'obra civil dels edificis municipals o adscrits a un servei públic
Verificar